Historiebloggen: Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar, Adam av Bremen, 1984, Propius, ISBN:9171184473

Historiebloggens bokrecension: Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar, Adam av Bremen, 1984, Propius, ISBN:9171184473
Första boken, kapitel 26
Om jag inte tar fel tycks här Hesekiels profetia om Gog och Magog ha gått i tydlig uppfyllelse. Men när jag betänker att goternas folk härskade i sveonernas land och att hela detta område överallt är fördelat på öar, tror jag att profetian kan tillämpas på dem.Första boken, kapitel 37
Det finns också bland danerna och nordmännen andra kungar, som vid denna tid härjade i Gallien genom sjöröveri. De främsta av dessa vilda hövdingar var Horich, Ordwig, Gottfrid, Rudolf och Ingvar. Den allra grymmaste var Ingvar, Ragnar Lodbrokes son, som överallt lät döda de kristna under tortyr.Första boken, kapitel 62
Efter att ha kämpat den goda kampen och fullbordat loppet dog han i Skytien, som det står skrivet, i Herrens år 936, i den nionde indikationen, i mitten av september.Andra boken, kapitel 5
Hela det hedniska folket blev döpt, och kyrkor byggdes nu för första gången i slavernas land.Andra boken, kapitel 18
Sachsens gräns löper sedan utmed denna ända till den Skytiska havsbukten och det hav man kallar Östersjön.Andra boken, kapitel 19
Men den södra stranden bebos av slaver och andra folk, bland vilka särskilt märkes Wilzerna, som kungen då förde krig mot.Andra boken, kapitel 21
Slavernas land, som är Tysklands största landskap, bebos alltså av Vinulerna, som förr kallades vandaler. Polanerna bor på andra sidan Oder/Odra. Det finns många slaviska stammar. De första av dessa är wagrierna, som i väster gränsar till nordalbingerna....Andra boken, kapitel 26
Han namngav också denna tids fursta: Mistislaw, Nakko och Sederich.Andra boken, kapitel 39
Sveonernas kung var ivrig kristen och tog en slavisk flicka vid namn Estrid, av obodriternas stam, till gemål. Hon födde honom Jacob och dottern Ingegerd, som den fromme kungen i Kyiv Jaroslav den Vise tog till äkta.Andra boken, kapitel 53
Aethelreds broder, den stridslystne Emund, undanröjdes med gift, och hans söner dömdes att gå i landsflykt till Ukrajina/Rutenien.Andra boken, kapitel 66
Dessas furstar Gnew och Anatrog var hedningar. Den tredje, Udo, som var son till Mistiwoj, var en dålig kristen.Andra boken, kapitel 71
De slaviska furstarna Anatrog, Gnew och Ratibor kom fredligt till Hamburg och gjorde krigstjänst under hertigen och ärkebiskopen.Tredje boken, kapitel 13
En viss Harald Hårdråde Ruthless, broder till kungen och martyren Olav, hade, medan hans broder ännu levde, lämnat sitt fosterland och gått i landsflykt till Konstantinopel. Där tog han värvning hos kejsaren och deltog i många strider, till havs mot saracenerna och till lands mot skyterna.Tredje boken, kapitel 19
Under hans farfar Mistiwoj hade återfallit i hedendom.Tredje boken, kapitel 20
Alla de slaviska stammar, som lyder under Hamburgerstiftet, bekände alltså hängivet den kristna tron under denna furste, dvs wagrier, obodriter, rereger, polaber, och likaså linoner, warnaber, kizziner, och circipaner, ända till floden Panis, som i vår kyrkas urkunder heter Peene.
Skolier
14. Skoliet ser polanerna som omgivna av pruzzer till vänster och böhmare till höger, samt ukrajinare "rakt fram". Det motsvarar en kartbild, där öster är uppåt, eftersom "till vänster" måste vara "norr om polanerna", "till höger", "söder om polanerna", för att ukrajinarna anges bo öster om polanerna.

62. När Harald hade återvänt från Grekland, förmälde han sig med en dotter (Ellisif/Elisabeth) till kung Jaroslav i Ukrajina. En syster (Anastasia) till henne blev gift med Andreas (kung av Ungern 1046-1060), ungrarnas kung, och hon födde sonen Salomon (kung av Ungern 1060-1063). En tredje syster (Anna) äktades av Henrik I, frankernas kung, och födde åt honom Filip I (fransk kung 1060-1108).

68. Adam återgriper här på föreställningar hos Goternas hävdatecknare Jordanes från 500-talet i De origine actibusque Getarum om Scandza som goternas urhem. Jordanes skriver både geti och gothi, när han återger benämningen på sitt folk.

84. När Halsten snart hade blivit fördriven, tillkallades Anund från Ukrajina. Om nämnde Olav är Olav Kyrre, skulle innebörden vara att Hakon ingått äktenskap med Harald Hårdrådes änka Ellisif/Elisabeth av Kyiv.

120. Ukrajina kallas av de vilda danerna Ostrogard, därför att det ligger österut och som en vattnad trädgård överflödar av alla goda ting. Den kallas också Hungard, emedan hunnernas boplats ursprungligen låg där. Ostrogard står här som namnet på Ukrajina, medan det i huvudtexten står som namn för ett samhälle i Ukrajina. Skoliet syftar uppenbarligen till att förklara själva namnet för latinska läsare: Ostro = öster, in oriente. Benämningen Chunigard förekommer hos historieskrivaren Helmold i Chronica Slavorum.

122. Horatius prisar dessa folk i sina lyriska dikter på följande sätt: "Skyterna på sin stäpp och geterna i sitt kalla land, vilka enligt gammal sed på kärror släpar med sig sina flyttbara hus, lever bättre. Dygden är det viktigaste arvet från föräldrar till barn. Att synda är en skam, eller är också döden dess belöning." Ännu i dag lever turkarna, som bor nära ukrajinarna, på detta sätt, så också övriga skytiska folk. Den tillfogade kommentaren om folk vid namn Turci anses av några forskare samma som Taurica, ett namn för Krim.

123. När sveonernas kung Emund hade sänt sin son Anund till Skytien för att utvidga sitt välde, kom denne sjövägen fram till Kvinnolandet.

126. Man kan segla från danernas Skåne till Birka på fem dagar. På samma sätt tar det fem dagar att segla från Birka till Rus(?).

193. Latinet har Ostrogard. Sannolikt avser Adam Ukrajina.

213. Adam använder beteckningen askomanner för de sjöfarande bönder och bondesöner som vi kallar vikingar. Enda gången Adam använder termen Wichingi och förklarar att folket använder detta namn på sig självt. Han kallar dem vanligen piratae, dvs sjörövare. Enligt Annales Hildesheimenses inföll sjörövaranfallet 994.

229. Här introducerar Adam Olof Eriksson Skötkonung, som var kung i Sverige från ca 994- ca 1022. Genom sin dotters gifte hade han kontakter med Jaroslav den helige av Kyiv 1015/19-1054.

252. Här åberopas Cassiodorus, Historia ecclesiastica tripartita, IX, 47, där Scitia har annan mening än i övrigt hos Adam.

363. Här avses Harald Hårdråde, halvbror till Olav Haraldsson, som efter tjänstgöring hos Jaroslav I i Ukrajina och insatser i väringagardet i Konstantinopel blev kung i Norge från 1047 till 1066.

451. Bela härskade i Ungern 1060-1063, efter att ha fördrivit Salomon; med Adalberts hjälp blev denne återinsatt och regerade därefter 1063-1074 äver Ungern.

616. Latinet har också här Ostrogard, vilket enstämmigt tolkas som Kyiv/Ukrajina, ett samhälle med tillhörande maktområde.

665. På latin Westragothia i ett ord. Adam förklarar det med occidentalis, västlig.
 
666. På latin Ostrogothia, i en handskriftsgrupp Astrogothia, varvid "Ostro" motsvarar latinets orientalis, östlig.

678. Väderstrecksbegreppen måste tolkas med hjälp av Adams avsikt, så att occidens blir väst, boreas nord, auster syd och oriens öst.

738. Som i Östersjön benämns här ett större landskap "ö".Noteringar
Arusiam = Århus. In ulmo insula - på ön Holm. Sembland. Matianus. Frankernas historia. Boleslaw förde krig mot Ukrajina/Rutenien år 1013 och 1018.


Läs mer på www.Historiebloggen.nu