Historiebloggen: En svensk historia från vikingatid till nutid, Lars Berggren Mats Greiff, Studentlitteratur, 2009, ISBN:9789144052465

Historiebloggens bokrecension: En svensk historia från vikingatid till nutid, Lars Berggren Mats Greiff, Studentlitteratur, 2009, ISBN:9789144052465830-talet nämns namnet Rutenien (Rus) för första gången i en frankisk krönika. Med detta menade man de ukrajinare/svear som hade bosatt sig i områdena längs floden Dnipro i Ukrajina. Om detta folk skriver den arabiske geografen Ibn Khordadbeh840-talet: Vad beträffar de färdvägar som används av handelsmännen i Rutenien (Rus), som är ett slags Saqaliba, så för de med sig skinn av bäver och svarträv och dessutom svärd från Saqlaba-landets mest avlägsna trakter till Svarta havet, där den bysantinske kejsaren tar tionde av dem. Och om de reser på Don...far de ut på Kaspiska havet och lägger till var de vill på dess kuster. Ofta för de sina handelsvaror från Djordjan på kameler till Bagdad.
 
Man kan ibland höra sägas att det var vikingarna som grundlade det första ukrajinska riket. Men detta är omdiskuterat. I denna fråga har det pågått en vetenskaplig strid i 250 år. De som hävdar vikingarnas betydelse för det första ukrajinska rikets födelse brukar hänvisa till Nestorskrönikan, skriven av en munk i Kyiv i början av 1100-talet. I denna står det att man år 852 för första gången hörde talas om landet Rutenien (Rus). Sju år senare kom det varjager (slavisk benämning på icke-slaviska folk) över havet och utkrävde skatt av slaverna och andra stammar: "Året 6370 (862) blev varjagerna frödrivna över havet... Ty dessa varjager kallades ruser, liksom andra kallas svear. En del åter benämns norrmän, angler, andra gotlänningar. Cuderna, slovenerna, krivicerna och vepserna sade till ruserna..." Denna berättelse har kommit att kallas inkallelselegenden.
 
Ju kallare klimat, desto högre blev kvaliten på pälsarna. Därför sökte man sig till kallare områden på andra sidan Östersjön. Här jagades bland annat mård, sobel och ekorre. Nordmännen jagade till en del själva men utkrävde också tributer från samer och andra folkgrupper. Den norske stormannen Ottar som på 800-talet besökte England har beskrivit detta.
 
Arabiska silvermynt har av arkeologer återfunnits vid gamla samiska boplatser. I öster for nordborna allt längre söderut och kom därmed i kontakt med de urgamla handelsvägarna mellan Europa och Kina. Ibn Khordadbeh beskriver handeln längs dessa vägar på följande sätt: "Dessa köpmän talar arabiska, persiska, romerska (grekiska), frankiska, spanska och slaviska. De stiger ombord på skepp i de frankiska länderna på det västliga havet och far till Al-Farama (Petrusium i östra Egypten); begiver sig över land till Al-Kolzom (Röda havet) och därifrån till Al-Djar (Medinas hamnstad) och till Dijdda (Mekkas hamnstad), sedan reser de till Sind, Hind och Kina. Andra beger sig till den frankiska konungens residens för att avyttra sina varor där... Ibland tar de också vägen bortom Rom (Bysans) och beger sig, genomkorsande slavernas land, till Khamlydj, kazarernas huvudstad. Man går där ombord på skepp på Kaspiska havet, sedan kommer man till Balkh (Baktra nära Oxus), man beger sig därefter in i Transoxanien och fortsätter vägen mot toghozghorernas Oart (Jout) och därifrån till Kina.
 
På 1000-talet värvades soldater från Norden till Gårdarike med sveakungens goda minne.

 
Ett tjugotal runstenar i framförallt Södermanland och Uppland berättar om ett vikingatåg som leddes av en man vid namn Ingvar som for österut. Stenarna har antagits berätta om Ingvar den Vittfarne som är huvudpersonen i en isländsk saga. Enligt denna for han med 30 skepp till Gårdarike och träffade där kung Jarisleif (Jaroslav) i all fredlighet. Ingvar fortsatte resan ner till det arabiska området Särkland och kom därmed, enligt vad källmaterialet berättar, längre än vad vikingarna före honom hade gjort.
 
I Konstantinopel tog vid 1000-talets början en del nordbor värvning vid kejsarens livgarde. Ett exempel är Harald Hårdråde som samlade en styrka och begav sig till Bysans via Gårdarike. Han tog tjänst som officer i kejsarens här och förde befäl över nordbor som deltog i flera slag på olika ställen i Medelhavsområdet.
 
Jerusalem var vid denna tid under arabisk kontroll. På en sten från Stäket berättas det att: "Ingerun, Hårds dotter, lät rista runorna efter sig själv. Hon ville fara österut och ut till Jerusalem."
 
Birka började tyna bort redan omkring 950-talet. Förklaringen kan vara den minskade strömmen av produkter och rikedomar från öst. Sigtuna kom att efterträda Birka som politiskt och ekonomiskt maktcentrum i Mälartrakten.
 
Orsakerna till detta ser man i arabernas expansion under 600- och 700-talen. Lundahistorikern Sture Bolin publicerade uppsatsen Muhammed, Karl den Store och Rurik, som starkt angrepp på Pirenne. Arkeologiska utgrävningar har tytt på att Sture Bolins tolkning är rimlig.
 

 
I den isländska sagan Rigsthula berättas att guden Heimdal under namnet Rig begav sig ut på en lång vandring.
 
Handeln med slavar var av ekonomisk vikt för de vikingar.
 
Användandet av rökugnen var från början en import österifrån. I de nordliga områdena av Norden har man inte haft tillgång till keramik.
 
Vikingaspel: bollspelet knattleikr. Även irländska Tailteannspelen utövades av vikingarna. Gotland har en idrottstradition med rötter i vikingatiden - till exempel varpakastning - ända fram i våra dagar haft stor betydelse för den regionala identiteten. På vikingatiden var även kvinnor idrottsutövare. I sagorna finns exempel på kvinnor som brottare, utövare av bågskytte, bollspelare med mera. De levde inte alls efter det kvinnoideal som hade vuxit fram efter kristendomens införande. Överhuvudtaget är det troligt att kristendomen har haft en hämmande inverkan på idrottsutövningen.
 
Vid sidan av hustrun kunde mannen ha frillor, det vill säga älskarinnor i varaktiga förhållanden. Sådana förhållanden var förmodlinge allmänt accepterade. Flera arabiska källor berättar också om sådana. Vanligtvis hade den vikingatida familjen upp till tre eller fyra barn.
 
Att många kvinnor besatt djupa kunskaper om naturen och det övernaturliga respekterades i samhållet. Kvinnors status syns också i flera gravlämningar. Det är inte ovanligt med mycket rikt smyckade kvinnogravar till exempel i Uppåkra.


 
Det var den anglosaxiske missionären Willibrord som besökte den danske kungen Angantyr omkring år 700.
 
Det fanns lokala variationer, men tron var förhållandevis enhetlig i hela Norden. Undantaget från detta var samer och finnar med egna traditioner. I asatron förekommer ett stort antal gudar (asar och vaner) samt andra väsen som jättar, dvärgar, alver, valkyrior och nornor. Genom sin djupa visdom hade Oden lärt människorna runskriftens gåta. Tor vaktade Midgård, som var människornas boning, och beskyddade kosmos. Den världsbild som fanns i asatron utgick från Yggdrasil, världsträdet. Här träffades gudarna varje dag för att hålla ting. Människorna skapades av två träd, Ask och Embla, och de fick bo i Midgård.
 
Ca år 1000 uppträdde i Västergötland en stark kristen kung, sveonen Olof Skötkonung.


Läs mer på www.Historiebloggen.nu

Historiebloggen: Goternas ursprung
Goternas ursprung har varit ett lärt spörsmål alltsedan 500-talet, då visigoternas och ostrogoternas riken behärskade stora delar av det forna Västromerska rikets områden. Goterna hade varit mindre kända för grekisk-romerska författare innan deras första anfall vid det romerska rikets gränser i mitten på 200-talet, så man kunde undra var dessa mäktiga folk egentligen kom ifrån. Ambrosius betecknade dem som Gog. Även bland de nya härskarna fanns ett behov av en historia som inte var sämre än romarnas. Mellan 526 och 533 skrev Cassiodorus sin Gotiska historia i tolv delar. Cassiodorus ledde kansliet under Theoderik den store och Athalaric, och förfogade därmed över stora forskningsresurser. Verket har gått förlorat, men man känner innehållet genom ett sammandrag av Jordanes. All senare forskning om goternas ursprung beror främst på Jordanes Getica.

Cassiodorus/Jordanes försökte hitta goternas rötter genom att identifiera dem i Getica 39 med Geterna (Γέται), en stam i Thrakien, omnämnt av Herodotos i bok IV 93-96 (besegrade av Dareios I) och V 3/4. Det finns samband mellan detta thrakiska folk och de mycket senare germansk-språkiga goterna, och det hjälpte de klassiska historikerna att identifiera dem. Herodotos daimon Zalmoxis blev hos Jordanes en gotisk kung. Sedan länkar Cassiodorus/Jordanes de thrakiska Geterna med skyterna. Med ett citat till Josefus och en helt okänd Ablabius anges skyternas anfader vara Magog, i bibeln en av Jafets söner.

Jordanes berättar att goterna ursprungligen under sin konung Berig, tillsammans med gepiderna på tre skepp skall ha utvandrat från Scandza, där bland annat stammerna Gauthigoth, Ostrogothae och Vagoth anges bo, vilka av forskare stundom har identifierats med västgötar, östgötar och gutar. Utvandringsberättelsen har Jordanes från Cassiodorus som uttryckligen hänvisar till en levande folktradition hos dåtidens goter: "Ex hac igitur Scandza insula ... Gothi quondam memorantur egressi" Det är alltså inte någon »lärd tradition», vilket däremot kombinationen av goter och geter var. Denna mytiska utvandring daterar Jordanes till 1490 f.v.t..

Isidor av Sevilla skrev också en gotisk historia: Historia de regibus Gothorum, Vandalorum et Suevorum, mest visigoternas historia. Verket finns i två versioner. I den kortare versionen (cirka 620) skriver den lärde biskopen om goternas ursprung endast att det står fast att det är ett mycket gammalt folk, sprunget ut Skyternas rike. I den längre versionen (cirka 625), talar han om den sista stavelsens likhet med Magog (Jafets son), och att man detta mest härleder ur en tolkning av Ezekiel (kap. 38:14-15). Men han tillägger att man tidigare brukade identifiera goterna med Getai.

Gotiskan är ett germanskt språk och klassas som nordgermanskt. Det anses av vissa vara närmare släkt med de nordgermanska språken, i synnerhet gutniskan på Gotland än med de västgermanska språken. Viktiga punkter i argumentationen är att gutniskan i likhet med gotiskan saknar a-omljud i höga vokaler (t ex fulk : skandinaviska folk, tyska volk, anglosaxiska folk), sänkning av u till o före r, användandet av ordet lamb med betydelsen "får", och uppträdandet av ett tidigt latinskt lånord lucerna ("(olje)lampa", gotiska -lukarn, gutniska lukarr), som endast gotiskan och gutniskan uppvisar.

Vissa hävdar dock att gotiskan inte stod närmare urnordiskan än andra germanska språk och klassar gotiskan som ett östgermanskt språk eftersom det talades av goterna i Ukrajina.

Etnonymen gutar användes i östra Skandinavien på vikingatiden både för gotlänningar och goter, och har den form som goternas namn förväntas skulle ha haft i sin dåtida östnordiska form. Motsvarande term på fornvästnordiska, de isländska sagornas språk, är gotar med adjektivet gotneskr, vilket alltså kan betyda både gutnisk och gotisk. Gotneska (gutniska) är den isländska beteckningen än idag för det gotiska språket. Enligt språkforskare härstammar goternas och gutarnas namn ursprungligen från en urgermansk etnonym: gutaniz, vilket anses ha betydelsen utgjutare.

Genom det gotiska språket kan man följa goternas, götars och gotlänningars släktskap med Ostrogoter som bebodde Ukrajina och att denna släktskap tyder på att de haft ett stort utbyte, förmodligen både kulturellt och i handel.

I Gutasagan från Gotland berättas det att öns befolkning en gång i forntiden blev så mångtalig att en tredjedel av gutarna tvingades att utvandra söderut för att slutligen bosätta sig på östromerskt område där de fortfarande på 1300-talet, när sagan skrevs ned, bodde kvar (Gutasagan, Holmbäck/Wesséns översättning). Denna berättelse har kopplats till goternas utvandring och Jordanes berättelse att detta folk på tre skepp skulle ha utvandrat från en ö i Östersjön nämligen Gotland, som ligger norr om floden Vistulas mynning och som hade formen av ett löv (Getica, Andreas Nordins översättning). Ännu på 1500-talet bodde det kvar en gotisk folkspillra på Krim; krimgoternas rike var på den tiden en vasall till det Östromerska riket. Språkmässigt försvann de någon gång på 1700-talet.

Under den tid då Jordanes skrev sin Getica trodde dock romarna att Skandinavien var en ö, vilket gör forskningen än svårare om ursprunget. Det råder enighet bland många forskare att Jordanes via Cassidorius har fått goternas utvandringsberättelse från en författare vid namn Ablabius. Enligt historikern Peter Heather så skulle denne Ablabius bara ha talat om en icke namngiven ö i Östersjön, som goterna enligt sina muntligt traderade sägner skall ha utvandrat ifrån. Denna ö identifierades sedan av Cassidorius med Skandinavien som man på hans tid hade fått upplysningar om genom den norske kungen Rodwulfs besök vid Theoderik den stores hov. Cassidorius har alltså själv dragit slutsatsen att det var Skandinavien som avsågs med den ö i Östersjön som goterna sade sig komma ifrån. Men med störst sannolikhet var det just Gotland som man menade att goterna kom från.

Goternas ursprung har vållat debatt alltsedan senmedeltiden, särskilt i Sverige. På grund av Jordanes berättelse om goternas urhem Scandza där han räknar upp ett flertal kända skandinaviska folkstammar, har det antagits att goterna härstammade från det som idag är Sverige, från götar och gutar, dvs. Gotland och Götaland på fastlandet. Tanken att svenskarna var förfäder till goter har använts till att i nationalromantisk anda förhärliga den svenska nationen. Många göticister ägnade stor möda åt frågan. Numera ifrågasätter flera (i synnerhet svenska) historiker goternas ursprung i Skandinavien. Dock finns det också forskare som i viss mån stöder denna uppfattning, såsom Ingemar Nordgren, Anders Kaliff och Josef Svennung.

Arkeologiska bevis, framlagda av polska och tyska arkeologer, bekräftar till viss del Jordanes uppgifter om goternas expansion söderut, i början från ett område, Pommern, vid nedre Weichsel nära Östersjökusten, och senare i väst- och centrala Ukrajina. Det arkeologiska materialet ger klara kopplingar till Skandinavien bl.a. likheter i gravhögar. Goterna har därför kopplats till den så kallade Tjerniahiv-kulturen i Ukrajina som hade släktskap i Wielbark-kulturen i Polen.Källor

Holmbäck-Wessén, Svenska landskapslagar, Skånelagen och Gutalagen 1943.
Wessén, Elias, Nordiska folkstammar och folknamn, Fornvännen 1969.
Ambrosius av Milano (378). ”16”. De Fide II
Jordanes (1997). Getica: Om goternas ursprung och bedrifter. Stockholm: Atlantis. Sid. 16, 212. ISBN 91-7486-310-X
Josefus. Jewish Antiquities I ch.6
Fornvännen 1968, Elias Wessén s 21
Arne Søby Christensen (2002). Cassiodorus, Jordanes, and the History of the Goths. Studies in a Migration Myth. ISBN 978-87-7289-710-3
Wessén, Elias, Nordiska folkstammar och folknamn, Fornvännen 1969
Michael Barnes (2003). ”Languages and ethnic groups”. The Cambridge History of Scandinavia. Sid. s. 98. ISBN 0-521-47299-7
Sveriges Television: Svenska dialektmysterier
Hachmann, R., "Die Goten und Skandinavien" 1970".
Heather, P J, "The Goths" s 27
David King (2006). Drömmen om Atlantis. ISBN 91-975265-2-5
Mikael Kulikowski (2007). Rome's Gothic wars. Cambridge University Press. ISBN 0-521-84633-1
Ingemar Nordgren (2000). Goterkällan: Om goterna i Norden och på kontinenten. ISBN 91-973891-2-9
"The archaeological record could indicate that Jordanes' history concerning the origin of the Goths was based on an oral tradition with some sort of real background." - Kaliff, Anders. 2001. Gothic Connections. Contacts between eastern Scandinavia and the southern Baltic coast 1000 BC – 500 AD. Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala University.
Lars Hermodsson, Var goterna svenska utvandrare?, Populär historia, 5/1997

Läs mer på www.Historiebloggen.nu

Historiebloggen: Böcker om heraldik

Böcker om heraldik 


En tämligen komplett samling av heraldisk litteratur på svenska och de mest tillgängliga och bra böckerna på andra språk. Här ingår inte artiklar som är publicerade i en heraldisk tidning som Heraldisk Tidskift, Vapenbilden eller motsvarande.


Böcker på svenska

 1. Aminoff, Torsten (red), Finlands adelskalender
 2. Andersson, Per, Heraldiska vapen i Sverige (Draking, Mjölby 1989)
 3. Andersson, Per, Svensk vapenbok för köpingar, municipalsamhällen och landskommuner 1863-1970 (Draking, Mjölby 1994)
 4. Andersson, Per: Heraldiska vapen i Sverige [Recension 1989]: de Waern, Bror Jacques
 5. Andersson, Per, Korsflaggor i Norden (Draking, Mjölby)
 6. Andersson, Per, Heraldik (Draking, Mjölby 1993)
 7. Berghman, Arvid, Bergsbrukets heraldiska emblem (Stockholm 1934)
 8. Berghman, Arvid, Borgerliga släktvapen (Riksheraldikern 1934)
 9. Berghman, Arvid, Borgerlig vapenrulla (Djursholm 1950)
 10. Berghman, Arvid, Dynastien Bernadottes vapen och det svenska riksvapnet (Stockholm 1944)
 11. Berghman, Arvid, Exlibris (1956)
 12. Berghman, Arvid, Heraldisk bilderbok tillägnad Kronprins Carl Gustaf (Stockholm 1951)
 13. Berghman, Arvid, Heraldiskt vademecum (Stockholm 1938,Göteborg 1987)
 14. Berghman, Arvid, Kungliga och furstliga exlibris (Stockholm 1955)
 15. Berghman, Arvid, Nordiska riddareordnar och dekorationer (Malmö 1949)
 16. Berghman, Arvid, På heraldisk utställning (1936)
 17. Berghman, Arvid, Svenska borgerliga släktvapen (Stockholm 1939)
 18. Berghman, Arvid, Sveriges tre kronor och Stockholms stadsvapen (Stockholm 1956)
 19. Bergman, Emanuel, Dalslands namn och vapen (Hembygden 1924)
 20. Bergman, Emanuel, Medicinska emblem och symboler (Stockholm 1941)
 21. Bergman, Emanuel, Heraldiken och hembygdsrörelsen (Eskilstuna 1946)
 22. Bergroth, Tom, Riddarvapnen från Sonnenburg (Stockholm 1991)
 23. Bergsten, Valter, Bomärken i Medelpad (1981)
 24. Berlin, Jens Christian; Inledning til heraldiken – (se Uggla, Carl)
 25. Blaxhult, Malte Adel, knektar, torpare och bönder (Jönköping 1997)
 26. Bomansson, K A, Finlands stats- och landskapsvapen (Helsingfors 1887, 1889)
 27. Bäckmark, Magnus& Wasling, Jesper , Heraldiken i Sverige (2001)
 28. Carlskiöld, Per Svea rikes ridderskaps och adels vapenbok (Stockholm 1830)
 29. Cederblom, Harald, Vår flagga (1917)
 30. Cedercrona, Daniel Gustaf Sweriges rikes ridderskaps och adels wapenbok (Stockholm 1746)
 31. Cederström, Rudolf Skoklosterskölden (Stockholm 1945)
 32. Cederström, Rudolf De svenska riksregalierna och kungliga värdighetstecknen (Stockholm, 1942)
 33. Clason, Fredrik Dalpilarna i Dalarnas vapen (Hedemora 1923)
 34. Corswant-Naumburg, Inga von, Henrich Keijsers Vapenbok [Artikel 1996]
 35. Corswant-Naumburg, Inga von, Maktsymboler under svensk stormaktstid [Artikel 1996]
 36. Crampton, William, Flaggor (1992)
 37. Dahl, Göran Bomärken på Åland (Mariehamn 1994)
 38. Dahlby, Frithiof, Se Raneke
 39. Dahlby, Frithiof, Svensk heraldisk uppslagsbok (Stockholm 1964)
 40. Dahlgren, Erik Wilhelm Ätten de Geer (Uppsala 1920)
 41. Dunér, Uno Halmstads vapens ursprung [Artikel 1995]
 42. Elgenstierna, Gustav, Borgerliga släktvapen [Artikel 1914 PTH]
 43. Elgenstierna, Gustav, Den introducerade svenska adelns ättartavlor (Stockholm 1925-34)
 44. Englund, Peter Det hotade huset (Stockholm, 1989)
 45. Eneström-Egh / Lindblad, Ordenskarta ( )
 46. Fleetwood, Harald, Handbok i svensk heraldik (Stockholm 1917 )
 47. Fleetwood, Harald, Svenska medeltida kungasigill 1-3 (Stockholm 1936, 42, 47)
 48. Fleetwood, Harald, Sveriges kungavapen under medeltiden [Artikel 1917 SHF]
 49. Fleetwood, Harald, Sveriges Tre Kronor [Artikel 1939 Riksheraldikern]
 50. Fleetwood, Harald, Svenska medeltida biskopssigill (Stockholm 1951)
 51. Fleetwood, Harald, Sveriges riksvapen, landskaps- och stadsvapen (Stockholm, 1932)
 52. Fleetwood, Harald, Kronorna i svenska riksvapnet (Stockholm, 1943)
 53. Fogelmarck, Stig, Skattkammaren (Stockholm 1970 1975)
 54. Foley, John, Tecken, märken och symboler (Stockholm 1995)
 55. Granfelt, George, Finlands ridderskaps och adels vapenbok (Helsingfors 1889)
 56. Granfelt, George, Finlands städers vapenbok I (Helsingfors 1892)
 57. Hanell, Krister, Äldre sigillstampar i Lunds universitets … (Lund 1935)
 58. Hausen, R, Avbildningar af vapensköldar fordom uppsatta i Finlands kyrkor (Helsingfors 1882)
 59. Hausen, R, Finlands medeltidssigill (Helsingfors 1900)
 60. Hausen, R, Namn- och vapenristningar på Ålands utskär (Helsingfors 1925)
 61. Heijne, Axel von Ätten von Heijnes heraldiska vapen (Lidingö 1979)
 62. Hellström, Harald, Kort handledning i heraldik (Stockholm 1941)
 63. Heymowski, Adam, Wranglars ära (Skokloster 1970)
 64. Hildebrand, Bror Emil, Svenska sigiller från medeltiden (Stockholm 1862-67)
 65. Hildebrand, Emil, Vasanamnet och vasavapnet (Stockholm 1889)
 66. Hildebrand, Hans, Sveriges Medeltid, band 1-4 (Stockholm 1879-1903)
 67. Hildebrand, Hans, Heraldiska studier I [Artikel 1885 Antikvarisk tidskrift]
 68. Hildebrand, Hans, Heraldiska studier II [Artikel 1887 Antikvarisk tidskrift]
 69. Hägg, Erik, Konsten att flagga (Stockholm 1937)
 70. Höglin, Svante, Härjedalens landskapssigill, vapen och sockensigill (Uppsala 1932)
 71. Höglin, Svante, Jämtländska tingslags- och sockensigill (Uppsala 1931)
 72. Höglin, Svante, Landskapets Jämtlands sigill och vapen (Uppsala 1927)
 73. Kajanus, G A, Samling af Wapen för grefliga, friherrliga och adeliga ätter (Helsingfors 1840-43, Supplement 1882)
 74. Kannik, Preben, Flaggor från hela världen (Stockholm 1957)
 75. Keyser,  VAPENBOK (1650)
 76. Kleberg, Johan, Heraldik (Hantverkets bok 1934)
 77. Kleberg, Johan, Heraldiskt lexikon över å Svenska riddarhuset introducerade ätter (Stockholm 1919)
 78. Kleberg, Johan, De äldre vasavapnen [Artikel 1934 Riksheraldikern]
 79. Klinge, Matti Finlands blåvita färger (Helsingfors 1988)
 80. Klingspor, Carl Arvid, Handbok i praktisk wapenkonst (1887)
 81. Klingspor, Carl Arvid, Sveriges ridderskaps och adels vapenbok (Stockholm 1890)
 82. Klingspor, Carl Arvid, Baltisches Wappenbuch (Stockholm 1882)
 83. Knorring, Gotthard von, Vårt släktvapen (Helsingfors 1977)
 84. Kälde, Bengt Olof, Serafimerordens tronföljarsköldar [Artikel 1997]
 85. Källén, K. Hilding, Eskilstuna vapen, Fabricius och Hefaistos-Vulcanus (Eskilstuna 1960)
 86. Lagerberg, Carl, Göteborgs stads vapen (Göteborg 1896)
 87. Lang / af Petersens, Riddarhuset
 88. Larsson, Daniel, Heraldik i förändring (Akademisk uppsats / GBG universitet 1997)
 89. Lenk, Torsten, Den svenska flaggans historia (Stockholm 1949)
 90. Lenk, Torsten, Värmlands vapen [Artikel STF 1928]
 91. Lewenhaupt, Adam, Adelsvapnen och den svenska heraldiken (Stockholm 1926)
 92. Lewenhaupt, Adam, Heraldikens uppgift och betydelse (FAF II, 1927)
 93. Lewenhaupt, Claes, Sveriges adelskalender ()
 94. Lindholm, Carl, Bomärken (Stockholm 1976)
 95. Liljeblad, F, Svenska rikets jemte landskaps, städers och läns vapen (1878)
 96. Liljeblad, F, Sveriges riksvapen, landskaps- och stadsvapen (Stockholm)
 97. Lindgren, Uno, Heraldik i svenska författningen (Lund 1951)
 98. LIVRUSTKAMMAREN, Riddarlek och tornerspel (Stockholm 1992)
 99. Löfqvist, Karl-Erik, Om riddarväsen och frälse i nordisk medeltid (Lund 1935)
 100. Lönnqvist, Bo, Helsingfors vapen, Nylands vapen [Artikel 1995]
 101. Mark, Ebbe R:son, Från heraldikens värld (Göteborg 1977)
 102. Nahlén, Johannes, Egna märken (Umeå 1992)
 103. Nevéus C / De Wearn B J, Ny svensk vapenbok (Stockholm 1992)
 104. Nevéus, Clara, Skurups vapen – en övning i heraldik [Artikel 1993]
 105. Nevéus, Clara, Vapen och flaggor under den svensk-norska unionens tid [Artikel 1994]
 106. Nousiainen, Ålands landskaps vapen (1993)
 107. Nässert, Mats Svenska försvarets tilläggstecken (Växjö 1996)
 108. Olsson, Jan-Eric Vapensköldar i Eksjö stad (Eksjö 1976)
 109. Peringskiölds arbeten (finns i Kungliga bibliotekets och riksarkivets samlingar)
 110. Petersson, Stig-Åke Heraldik i Kalmar län (1977)
 111. Prange, Knud, Heraldisk Nøgle til Nyt Dansk Adellexikon (1959)
 112. Prange, Knud, Heraldik og Historie (2. rev. udg. 1977)
 113. Prange, Knud, Våbenanetavlen, perspektiver og exempler (1982)
 114. Påhlman, John M, Svenska frimurarevapen (1898)
 115. Påhlman, John M, Svenska frimurarevapen II (1914)
 116. Påhlman, John M, Svenska frimurarevapen III (1926)
 117. Påhlman, John M, Svenska frimurarevapen IV (1933)
 118. Rahmqvist, Sigurd Sätesgård och gods (Uppsala 1996)
 119. Raneke, Jan, Forntidsdjur och landssymbol [Artikel 1997]
 120. Raneke, Jan, Nordisk heraldisk terminologi (Lund 1988)
 121. Raneke, Jan, Riddaren Gerhard Snakenborg och hans familj [Artikel 1997]
 122. Raneke, Jan, Svensk adelsheraldik (Malmö 1990)
 123. Raneke / Dahlby, Svenska adelns vapenbok (Stockholm 1967)
 124. Raneke, Jan, Svenska medeltidsvapen 1-2 (Bodafors 1982)
 125. Raneke, Jan, Svenska medeltidsvapen 3 (Bodafors 1985)
 126. Raneke, Jan, Ärkebiskopar & biskopar i Lund
 127. Rancken, A W, De nya sigillen för härader…. (Finskt Museum 1934)
 128. Rancken, A W, Vapnen för Finlands städer (1933)
 129. Reitzel, Poul, Danske heraldiske exlibris (Köpenhamn 1943)
 130. Reuterdahl, H, De äldsta swenska sigillerna (Lund 1843)
 131. RIKSARKIVET, Sveriges landskapsvapen (Stockholm 1991)
 132. RIKSHERALDIKERÄMBETET, se Meddelande från …
 133. Rosman, Holger, Rasmus Ludvigsson som genealog (Uppsala 1897)
 134. Runstedt, Carl, Östergötlands vapensköldar (Borås 1945)
 135. Runstedt, Carl, Östergötlands härader och häradsvapen (Borås )
 136. Rur, Bengt Hovkamreraren Arvid Berghman [Artikel 1996]
 137. Sandberg, Jan Åke Gravkoren och vapnen i Suntaks gamla kyrka [Artikel 1990]
 138. Scheffer, Gunnar, Heraldisk spegel (Stockholm 1964)
 139. Scheffer, Carl Gunnar Urban, Svensk Vapenbok för landskap, län och städer (Stockholm 1967)
 140. Scheffer, Carl Gunnar Urban, Sörmländsk heraldik (Nyköping 1955)
 141. Scheffer, Carl Gunnar Urban, R. Brocman och hans Collectanea heraldica (Stockholm, 1957)
 142. Scheffer, Carl Gunnar Urban, Johan Peringskiölds och hans efterföljares heraldiska arbeten för Riddarhuset [Artikel 1977]
 143. Scheffer, C. Gunnar U, Studier över Peter Wieselgrens manuskript ”Svensk vapentolkning” (Göteborg, 1977)
 144. Schegel, Bernhard & Klingspor, Carl Arvid, Svensk heraldik (Uppsala 1874)
 145. Schlegel, Bernhard, Den med sköldebref förlänade men ej å Riddarhuset introducerade svenska adelns ättar-taflor (Stockholm 1875)
 146. Schimanski, Folke Finns Malmös vapen i Polen? [Artikel 1993]
 147. Schönberg, Anders, Anmärkningar wid heraldiquens öden i Swerige (Den Swenske Mercurius 1757)
 148. Seitz, Heribert, De tre kronorna (Stockholm 1961)
 149. Spak, Fredrik Adolf, Några historiska upplysningar om fanor och krigsmusik med särskild hänsyn till de svenska regementstrofeérna (Stockholm 1890)
 150. Sparre-Lindhe, Casimir, Variera heraldiska vapen mera (Malmö 1995)
 151. Sparre-Lindhe, Casimir, Heraldica Hodierna – Heraldik idag (Åbo 1988)
 152. Svärdström, Svante Dalarnas vapenbok (Falun 1951)
 153. Tegnér, Esaias dy, Om svenska familjenamn (Nordisk Tidskrift 1882)
 154. Tengström, Leif , Muschoviten – Turcken icke olijk” (Jyväskylä 1997)
 155. Tidmark, Nils , Gammalt och nytt om Tre kronor (Stockholm 1961)
 156. Toll, Hans, De äldsta svenska konungavapenbilderna (Stockholm 1919)
 157. Uggla, Carl H, Afhandling om Swea rikes urgamla wapn de tre kronor (Stockholm 1760)
 158. Uggla, Carl H, Inledning til heraldiken (Stockholm 1746)
 159. Uggla, Carl H, med kommentarer av Jens Christian Berlin; Inledning til heraldiken (2008)
 160. ggla, Claës, Rätt uttal av adliga namn (Haninge 1996)
 161. Uggla, Erik, Kalender över ointroducerad adel
 162. de Waern, Bror Jacques, Se Neveus
 163. Wallgren, Georg Wilhelm Boken om bomärken (Helsingfors 1965)
 164. Wallin, Sigurd, Adelshovets heraldik (Stockholm 1960)
 165. Warnstedt, Christoffer von, Adel, vad är det (Stockholm 1970)
 166. Wasling, Jesper & Bäckmark, Magnus, Heraldiken i Sverige (2001) Se Bäckmark.
 167. Wasling, Jesper (red); Heraldik för nybörjare (2005, 2012)
 168. Wasling, Jesper; Medeltidens härold (2008)
 169. Wennberg, Erik; Johan Hadorphs resor (1917)
 170. Wernstedt, Folke; Äldre svenska frälsesläkter Bd 1 H 2 (Stockholm 1991)
 171. Wernstedt, Folke; Äldre svenska frälsesläkter Bd 1 H 3 (Stockholm 1989)
 172. Wernstedt, Folke; Äldre svenska frälsesläkter Bd 1 H 1 (Stockholm 1989)
 173. Wernstedt, Folke; Äldre svenska frälsesläkter (Stockholm 1957-1989)
 174. Wibling, Hilding; Epitafier och vapensköldar i Kalmar domkyrka (Kalmar 1979)
 175. Wiklund, Berthold; Mölndals kommuns vapen (Mölndal 1976)
 176. Wiktorsson, Per-Axel; Svenska sköldebrev från medeltiden [Artikel 1989]
 177. Wildte, Fridolf; Dalslands häradssigill [Artikel Hembygden 1932]
 178. Wildte, Fridolf; Västergötlands häradssigill [Artikel VFFT 5-6 1932]
 179. Winroth, Anders; Dalafogden Olof Tyrgilsson, hans förfäder och ättlingar [Artikel 1989]
 180. Winroth, Anders; Vilket vapen förde bergsfogden Jöns Ingemarsson? [Artikel 1986]

Böcker och artiklar på nordiska spårk

 1. Achen, Sven Tito, Danske adelsvåbener (Köpenhamn 1973)
 2. Bartholdy, Nils G, Kroner og kors som unionssymboler [Artikel 1996]
 3. Cappelan Hans A T K, Norske slektsvåpen (Oslo 1969)
 4. Tønnesen, Allan red. & Nils G. Bartholdy, Heraldik i Norden (1984)
 5. Grandjean, Poul Bredo, Dansk Heraldik (København 1919)
 6. Volborth, Cal Alexander von; Alverdens heraldik i farver (Köpenhamn 1972)

Okänd författare

 1. En fransk vapenbok (Stockholm 1992)
 2. Engelsk heraldik (Stockholm 1992)
 3. Skydd för kommunala vapen mot obehörig användning i näringsverksamhet (Stockholm 1972)
 4. Sveriges drottningar (Stockholm 1995)
 5. Sveriges ridderskaps och adels wapenbok (Stockholm, 1865-[1879)
 6. Vapenbilder för levande grevliga och friherrliga ätter (Stockholm 1994)
 7. Svenska rikets jemte landskaps, städers och läns vapen (Stockholm, 1878)
 8. Svea rikes ridderskaps och adels wapn-bok, innehållande alla på svenska riddare-huset introducerade greflige, friherrlige och adelige ätters sköldemärken (Stockholm, 1781)
 9. svenska riddarordnarna (Stockholm, 1935-1936)
 10. De antiqvis verisqve regni Sveciae insignibus, liber singularis (Holmiae, 1678)
 11. Rikets vapen och flagga (Stockholm, 1960, 1966)
 12. Bomärken inom Orsa socken (Orsa, 1966)
 13. Sveriges landskapsvapen, en lexa för pojkar och flickor (Uppsala 1888)
 14. Sveriges ridderskaps och adels vapenbok (Stockholm, 1890)

Kataloger och häften

 1. Einar J:son Kedjas fanor (Armémuseum)
 2. Finsk heraldik i nutiden (Heraldiska sällskapet i Finland)
 3. Flaggan och fanan ()
 4. Flaggor (Läckö 1993)
 5. Från Vasa till Bernadotte (Husgerådskammaren)
 6. Medeltiden (Läckö 1988)
 7. Riddarlek och tornerspel (Livrustkammaren)
 8. Rikets vapen och flagga (Statens historiska museum)
 9. Sveriges landskapsvapen (Riksarkivet)
 10. Heraldica Fennica (Helsingfors 1978)

Tidskrifter och årsskrifter

 1. Exlibriscirkuläret (Svenska Exlibrisföreningen)
 2. Heraldisk tidskrift (Societas Heraldica Scandinavica), 1960 –
 3. Kalender över ointroducerad adels förening 1934 –
 4. Meddelanden från Riksheraldikerämbetet 1934 – 1945
 5. Meddelanden från Svenska Heraldiska Föreningen 1912, 1913, 1917
 6. Samlarnytt 1962 – 1964
 7. Skandinavisk vapenrulla 1963 – 1970, 1974 -.
 8. Sköldebrevet 1995 – 1999 (Heraldiska Samfundet)
 9. Suku- ja henkilövaakunoita (Collegium Heraldicum Fennicum)
 10. Vapenbilden (Svenska Heraldiska Föreningen), 1977 –

Förkortningar

Riksheraldiker = Meddelanden från Riksheraldikerämbetet.
FAF = Finlands Adels Förbunds årsskrift
HA = Historiallinen Arkisto (Finsk historisk tidskrift)
PTH = Personhistorisk Tidskrift
SHF = Svenska Heraldiska Föreningen. Fanns under 1910-talet, men upphörde sedan. Föreningen gav ut tre nummer av sin tidskrift.
STF = Svenska Turistföreningens årsskrift
VFFT = Västergötlands fornminnesförenigs tidskrif
www.historiebloggen.nu

Källa: svenska heraldiska föreningen